DMI-ecosyteem logo
Niews image 13

Aantal slimme verkeerslichten nog eens met enkele honderden uitgebreid

Negentien wegbeheerders maakten vorig jaar succesvol gebruik van de mogelijkheid een aanvraag in te dienen bij het ministerie van IenW. Dankzij een speciale regeling konden zij in aanmerking komen voor maximaal 50% cofinanciering voor de aanschaf van iVRI’s. En zo worden er zo’n 350 nieuwe toegevoegd aan de 1500 slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al functioneren. Ze maken onderdeel uit van een veel bredere mobiliteitsvernieuwing. Door onder andere meer gebruik te maken van digitale technieken zorgen we voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming in en rondom steden.

Slimme verkeerslichten zijn onder meer in staat om in te spelen op de actuele verkeersdrukte. Dankzij een voortdurende uitwisseling van data kan het verkeer in een specifiek deel van de stad of in de stad als geheel veel meer in samenhang worden geregeld. Bepaalde verkeersdeelnemers, waaronder nood- en hulpdiensten, fietsers, OV en vrachtverkeer kunnen op drukke kruispunten prioriteit krijgen boven anderen, allemaal op basis van digitale techniek. En bij een naderende nood- en hulpdienst worden andere weggebruikers tijdig geïnformeerd: zo kan een schrikreactie worden voorkomen en kan men veilig de rijbaan vrij maken.

Slimme verkeerslichten zijn slechts een van de vele voorbeelden van hoe onze infrastructuur steeds digitaler wordt. Zo kunnen ook bollards (beweegbare toegangspaaltjes in de buitenruimte) inmiddels op basis van data worden aangestuurd, net als slagbomen en toegangshekken voor speciale groepen gebruikers.

Slimme, duurzame steden
Een groot aantal gemeenten ziet de investering in iVRI’s als onderdeel van slimme en duurzame verstedelijking. Zo ook de gemeente Apeldoorn. Net als veel andere gemeenten heeft de stad een forse woningbouwopgave met zeer beperkte ruimte voor uitbreiding van de infrastructuur. Ze koppelt daarom bewust mobiliteit aan opgaven op het gebied van ruimte, wonen en klimaat. De auto is te gast en krijgt in de binnenstad minder ruimte, ten gunste van voetgangers, fietsers, zero emissie verkeer en deelvervoer (Mobility as a Service, MaaS). Apeldoorn bouwt nu circa 40 verkeerslichten om tot iVRI. Eind 2024 zijn deze omgebouwd tot of vervangen door een iVRI en kunnen dan in samenhang worden ingezet om bij te dragen aan het realiseren van de stedelijke opgaven.
Meer informatie

Benieuwd naar hoe andere wegbeheerders de iVRI’s in gaan zetten en met welke doeleinden? In dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven. Voor een actueel overzicht van alle iVRI’s in Nederland, klik hier.

Verwante Artikelen

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Veiliger op weg door betere waarschuwingen op het dashboard en in navigatie

Op 4 juli 2022 trapten zes bedrijven en het ministerie van IenW in Utrecht de publiek-private samenwerking Safety Priority Services af. Bestuurders in Nederland krijgen dankzij deze samenwerking meer en betere veiligheidswaarschuwingen van auto of navigatiesysteem, met als eerste land van Europa ook in het hele land waarschuwingen voor naderende voertuigen met zwaailicht en sirene. Ook weggebruikers op provinciale en gemeentelijke wegen, waar relatief veel ongevallen zijn, ontvangen deze informatie.

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Ga naar de inhoud