DMI-ecosyteem logo

Stedelijk verkeer

Verkeer is geen natuurverschijnsel dat vanzelf ontstaat. Verplaatsen van mensen en goederen is een gevolg van economische en maatschappelijke functies, zoals detail- en groothandel, toerisme en recreatie, sociaal-culturele voorzieningen, zakelijk en woon-werk verkeer. De manier waarop een stad wordt ingericht (de locaties en omvang van bijvoorbeeld zorg, onderwijs en kantoren) heeft direct effect op het verkeer in die stad. Daarnaast is in de afgelopen decennia het aantal inwoners in meerdere steden sterk toegenomen. De komende jaren zal er veel veranderen: binnenstedelijke woningbouw en gebiedsontwikkeling zullen leiden tot verdere verstedelijking. Dit biedt nieuwe uitdagingen en kansen voor gestelde doelen zoals het verbeteren of in stand houden van de bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid. Het vergt ook dat we beter zicht krijgen op patronen, afwijkingen en kwetsbaarheden om verplaatsingen zo duurzaam en veilig mogelijk te maken.

Foto van fietsers bij een spoorbrug
Foto van een tramhalte, voetgangersviaduct en mensen in de stad

Dit willen we bereiken

Dit thema richt zich op het optimaal afwikkelen van mobiliteit, van alle modaliteiten, in openbare ruimten. Inzicht in het verloop van het verkeer vormt daarbij de sleutel. We zetten een ‘meet- en regelcyclus’ op om actuele afwikkeling van mobiliteit en status van openbare ruimten continu te meten. We vergelijken de informatie met de beleidsmatige behoeften, en met de instrumenten om de mobiliteit te beïnvloeden en te ondersteunen. Zo dragen we bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid in steden.

Aan de slag

Om inzicht te bieden in stedelijk verkeer maken we gebruik van UDAP: het Urban Data Access Platform en daaraan gekoppelde digitale ketens. Dit is een platform dat als overnamepunt (een soort ‘scharnierpunt’ in de dataketen) fungeert voor het extreem snel en betrouwbaar doorgeven van data, bijvoorbeeld uit slimme verkeerslichten richting weggebruikers en omgekeerd. Binnen het thema stedelijk verkeer werken we aan de uitbreiding van UDAP, zodat ook stedelijke data ontsloten wordt. We werken nauw samen met andere landelijke dataverzamelingen, zoals het NDW, om een zo compleet mogelijk beeld te creëren. En we verrijken de informatie met inzichten uit andere datastromen, zoals sensordata en de veiligheidsdata van verzekeraars.
Schermafbeelding van UDAP
Foto van Marcel Westerman, ministerie van IenW

Jouw aanspreekpunt

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marcel Westerman, thematrekker stedelijk verkeer.

Stedelijk verkeer is essentieel voor de leefbaarheid en duurzaamheid van steden, waarbij het inrichten van de stad en het begrijpen van mobiliteitspatronen cruciaal zijn voor succesvolle ontwikkeling.

Optimaal afwikkelen van mobiliteit, van alle modaliteiten, in de openbare ruimte

De diepte in

Binnen het thema stedelijk verkeer zijn verschillende lopende projecten en programma’s waar we mee samenwerken en aan bijdragen. Gezamenlijk zorgen we voor een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland.

klik op titel voor meer info

algemene kalender

Talking Traffic

Talking Traffic is een publiek privaat samenwerkingsverband en de voorloper van het thema stedelijk verkeer. Binnen het samenwerkingsverband zijn toepassingen ontwikkeld om weggebruikers voertuigen onderweg voortdurend van actuele informatie te voorzien. Ook de uitrol van de intelligente verkeerslichten vond plaats binnen dit Partnership.

VM-IVRA

Het project VM-IVRA (Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies) maakt slim routeadvies op maat voor elke automobilist. Samen met wegbeheerders, serviceproviders en autofabrikanten werken ze samen aan digitaal verkeersmanagement.

Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM)

Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata is de plek waar overheden en marktpartijen mobiliteitsdata kunnen publiceren, vinden en gebruiken. Het gaat om data van wegen, openbaar vervoer, parkeren, waterwegen, deelmobiliteit en andere relevante data op het vlak van mobiliteit. Het NTM maakt de kwaliteit van de datasets inzichtelijk en werkt samen met andere instanties om de kwaliteit te verbeteren.

Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (DSM)

DSM heeft de ambitie om een datastelsel voor mobiliteitsdata te maken met en voor alle overheden in Nederland, in samenwerking met het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Voorbeelden van data die in het datastelsel samen moeten komen zijn: geldende verkeersregels, maximumsnelheid, milieuzones en beperkingen voor vrachtverkeer.

Safety Priority Services (SPS)

Gebruikers van ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia of TomTom hebben er wellicht al ervaring mee: ze krijgen een waarschuwing van un auto of app als een voertuig met knipperende lichten en sirenes nadert. De waarschuwing geeft het type voertuig en de richting aan waaruit het nadert. Dit is onderdeel van Safety Priority Services (SPS).

Ga naar de inhoud