DMI-ecosyteem logo

DOE MEE

Het DMI-ecosysteem is er voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Iedereen die wil bijdragen aan het slim en duurzaam inrichten en functioneren van onze steden kan meedoen. Met elkaar bouwen we aan slimme, leefbare en toekomstbestendige steden.

Het DMI-ecosysteem biedt zicht op potentiële samenwerkingspartners en nieuwe kennis, de koers van overheden en businessmogelijkheden. Deelname is geheel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

 

Voor een goede samenwerking zijn afspraken nodig. Daarom is er een Afsprakenstelsel ingericht dat zorgt voor een solide basis met wederzijds vertrouwen, met spelregels voor alle deelnemers. Denk aan voorwaarden voor toetreding tot het ecosysteem, rechten en plichten, protocollen voor data-ontsluiting en gebruik van Algemene Voorzieningen.

Het DMI-ecoysteem zien wij als de volgende stap naar het slim benutten van de kansen die digitalisering en technologie bieden om de grote opgaven in ons land aan te pakken. Om die reden zijn we in 2016 gestart met de Future City Foundation. En om die reden hebben we vanuit de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’ gebouwd aan groepen met vakprofessionals die samen nadenken over de vraag hoe onze steden slim, duurzaam én democratisch kunnen worden.

We begonnen met de waaromvraag in onze boeken, focusten op de hoe-vraag in de City Deals en zijn heel blij dat er in het DMI-ecosysteem nu wordt gewerkt aan de echte implementatie van afspraken en normen. Dat is niet gemakkelijk. Want nu worden de keuzes gemaakt die bepalend zijn voor de toekomst van onze regio’s, steden en dorpen. Dat is belangrijk en daar werken we graag aan mee.

Jan-Willem Wesselink, Future City Foundation

Getuigenis beeld
Getuigenis beeld

De maatschappelijke opgaven in het fysieke domein zijn enorm. Om voor volgende generaties een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving te kunnen garanderen is het belangrijk de onderlinge afhankelijkheden, wederzijdse beïnvloeding en effecten van alle sectoren goed op elkaar af te stemmen. Het gedeelde tekort aan menskracht en grondstoffen onderstreept die noodzaak. 

 

Digitalisering is essentieel om dit te kunnen realiseren. Stichting digiGo doet dit in publiek-private samenwerking voor de ontwerp, bouw en techniek sector. Zij faciliteert onder meer de schaling, validatie en borging van digitale oplossingen middels het landelijke Digital Experience Centers (DEC) netwerk. 

 

Door koppeling met het DMI-ecosysteem komt het DEC-netwerk als schalingsinstrument  breed beschikbaar en kan interactie tussen communities in de gebouwde omgeving, mobiliteit en energie optimaal gefaciliteerd worden. Dit reduceert versnippering van innovaties en vergroot de impact van de afzonderlijke domeinspecifieke investeringen. 

 

Roger Tan, Voorzitter digiGO

Wil jij meedoen? Vul dan dit formulier in. 


Onze omgevingsmanager, Arjan Spruijt, neemt binnen drie werkdagen telefonisch contact op met de contactpersoon van de organisatie om het deelnameverzoek te bevestigen, het proces toe te lichten en kennis te maken. Na de kennismaking voeren wij een toets van juistheid op het verzoek voor deelname. Vervolgens maken we afspraken over onder meer facturatie, deelname aan de werkgroepen en het gebruik van de Algemene Voorzieningen en commons. Als dit is afgerond ontvangt de contactpersoon van je organisatie  een bevestiging van toetreding tot het ecosysteem per e-mail. Je organisatie is dan formeel lid van het ecosysteem.

DMI-ecosysteem toetredingsformulier

Met het invullen en ondertekenen van dit toetredingsformulier en het voldoen van de deelnamekosten kan een organisatie, overheid, bedrijf, kennisinstituut of onderwijsinstelling, zich aanmelden als deelnemer aan het DMI-ecosysteem (Dutch Metropolitan Innovations).

Randvoorwaarden voor toetreding:

  • De moederorganisatie van mijn organisatie is gevestigd in een land dat is toegetreden tot het multilaterale verdrag voor overheidsopdrachten (GPA);
  • Er in geen enkel land dat is toegetreden tot het multilaterale verdrag voor overheidsopdrachten (GPA) sprake is van een veroordeling van mijn organisatie, noch van één van de rechtspersonen waarvan mijn organisatie deel uitmaakt, op basis van het overtreden van de aldaar geldende wet- en regelgeving;
  • Ik accepteer dat toetreding kan worden ontzegd op basis van richtlijn 2009/81/EG;
  • Mijn organisatie en de daarmee verbonden rechtspersonen niet voorkomen op: De Europese sanctielijst, noch de VN-sanctielijst, noch de Nationale sanctielijst terrorisme;
  • Er jegens mijn organisatie of moederorganisatie geen juridische procedures lopen of naar mijn gerechtvaardigde verwachting geïnitieerd zullen worden, die de beeldvorming over het DMI-ecosysteem en de daarin participerende organisaties schade kunnen toebrengen.

Kijk voor de definitie van Kennisinstelling HIER

In onderstaande dien je aan te geven of je organisatie klein of groter is. Hiervoor gebruiken we de RVO toets. Klein is: minder dan 50 werknemers, en jaaromzet < 10 miljoen en/of jaarbalans < 10 miljoen. Alles hierboven valt in de categorie Overig.

De deelnamekosten (incl BTW) voor jouw organisatie zijn hieronder berekend. Ze zijn ook terug te vinden in het Afsprakenstelsel.

De deelnamekosten (incl. BTW) voor jouw organisatie zijn hieronder berekend. Ze zijn ook terug te vinden in het Afsprakenstelsel.

In onderstaande dien je aan te geven of je organisatie klein of groter is. Hiervoor gebruiken we de RVO toets. Klein is: minder dan 50 werknemers, en jaaromzet < 10 miljoen en/of jaarbalans < 10 miljoen. Alles hierboven valt in de categorie Overig.

De deelnamekosten (incl. BTW) voor jouw organisatie zijn hieronder berekend. Ze zijn ook terug te vinden in het Afsprakenstelsel.

Gegevens organisatie

Postadres

Vestigingsadres

Contactpersoon organisatie

Gegevens ten behoeve van betaling deelnemersbijdrage (adresgegevens alleen nodig indien anders dan postadres hierboven)

Voro informatie over EORI nummer klik HIER

Ik verstrek hierbij namens mijn organisatie machtiging om:

De deelname wordt automatisch verlengd, tenzij expliciet om beëindiging wordt verzocht, conform het Afsprakenstelsel.

Ik verklaar dit formulier naar eer en geweten te hebben ingevuld en mijn organisatie hierbij rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Nadat wij uw verzoek tot toetreden als deelnemer hebben ontvangen ontvangt de aangegeven aanspreekpersoon automatisch een een e-mail  bericht ter bevestiging dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Nadat uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt de aanspreekpersoon per e-maileen bevestiging dat uw organisatie is toegetreden tot het DMI-ecosysteem.

Indien het invullen van dit formulier nadere bespreking vergt, dan kunt u contact opnemen met DMIteam@minienw.nl.

Zij doen al mee!

Ga naar de inhoud