DMI-ecosyteem logo

DOE MEE

Het DMI-ecosysteem is er voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Iedereen die wil bijdragen aan het slim en duurzaam inrichten en functioneren van onze steden kan meedoen. Met elkaar bouwen we aan slimme, leefbare en toekomstbestendige steden.

Het DMI-ecosysteem biedt zicht op potentiële samenwerkingspartners en nieuwe kennis, de koers van overheden en businessmogelijkheden. Deelname is geheel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

 

Voor een goede samenwerking zijn afspraken nodig. Daarom is er een Afsprakenstelsel ingericht dat zorgt voor een solide basis met wederzijds vertrouwen, met spelregels voor alle deelnemers. Denk aan voorwaarden voor toetreding tot het ecosysteem, rechten en plichten, protocollen voor data-ontsluiting en gebruik van Algemene Voorzieningen.

Het DMI-ecosysteem helpt ons in de kennisuitwisseling om gemeente-overschrijdend opgaven aan te pakken met elkaar. Veel gemeenten zijn met vergelijkbare opgaven bezig.

 

Dana Zijlmans, adviseur mobiliteit, gemeente Zwolle

Foto Dana Zijlmans
foto Gemma Smid-Marsman


Vanuit gemeente Dordrecht zien wij DMI als kracht. We kunnen nu namelijk op een constructieve en innovatieve manier samenwerken met zowel het bedrijfsleven en kennisinstellingen als andere overheden.

 

Gemma Smid, directeur sociaal domein, gemeente Dordrecht

We willen onze omgeving duurzamer, gezonder, bereikbaarder en aantrekkelijker maken. Om deze ambities waar te maken moeten we breder kijken. Daarom hebben we ons aangesloten bij het DMI-ecosysteem.

Sebastiaan  Dommeck, adviseur parkeren/MaaS en deelmobiliteit, gemeente Amersfoort

Foto Sebastiaan Dommeck

Wil jij meedoen? Vul dan dit formulier in. 


Onze omgevingsmanager, Arjan Spruijt, neemt binnen drie werkdagen telefonisch contact op met de contactpersoon van de organisatie om het deelnameverzoek te bevestigen, het proces toe te lichten en kennis te maken. Na de kennismaking voeren wij een toets van juistheid op het verzoek voor deelname. Vervolgens maken we afspraken over onder meer facturatie, deelname aan de werkgroepen en het gebruik van de Algemene Voorzieningen en commons. Als dit is afgerond ontvangt de contactpersoon van je organisatie  een bevestiging van toetreding tot het ecosysteem per e-mail. Je organisatie is dan formeel lid van het ecosysteem.

DMI-ecosysteem toetredingsformulier

Met het invullen en ondertekenen van dit toetredingsformulier en het voldoen van de deelnamekosten kan een organisatie, overheid, bedrijf, kennisinstituut of onderwijsinstelling, zich aanmelden als deelnemer aan het DMI-ecosysteem (Dutch Metropolitan Innovations).

Randvoorwaarden voor toetreding:

  • De moederorganisatie van mijn organisatie is gevestigd in een land dat is toegetreden tot het multilaterale verdrag voor overheidsopdrachten (GPA);
  • Er in geen enkel land dat is toegetreden tot het multilaterale verdrag voor overheidsopdrachten (GPA) sprake is van een veroordeling van mijn organisatie, noch van één van de rechtspersonen waarvan mijn organisatie deel uitmaakt, op basis van het overtreden van de aldaar geldende wet- en regelgeving;
  • Ik accepteer dat toetreding kan worden ontzegd op basis van richtlijn 2009/81/EG;
  • Mijn organisatie en de daarmee verbonden rechtspersonen niet voorkomen op: De Europese sanctielijst, noch de VN-sanctielijst, noch de Nationale sanctielijst terrorisme;
  • Er jegens mijn organisatie of moederorganisatie geen juridische procedures lopen of naar mijn gerechtvaardigde verwachting geïnitieerd zullen worden, die de beeldvorming over het DMI-ecosysteem en de daarin participerende organisaties schade kunnen toebrengen.

Kijk voor de definitie van Kennisinstelling HIER

In onderstaande dien je aan te geven of je organisatie klein of groter is. Hiervoor gebruiken we de RVO toets. Klein is: minder dan 50 werknemers, en jaaromzet < 10 miljoen en/of jaarbalans < 10 miljoen. Alles hierboven valt in de categorie Overig.

De deelnamekosten (incl BTW) voor jouw organisatie zijn hieronder berekend. Ze zijn ook terug te vinden in het Afsprakenstelsel.

De deelnamekosten (incl. BTW) voor jouw organisatie zijn hieronder berekend. Ze zijn ook terug te vinden in het Afsprakenstelsel.

In onderstaande dien je aan te geven of je organisatie klein of groter is. Hiervoor gebruiken we de RVO toets. Klein is: minder dan 50 werknemers, en jaaromzet < 10 miljoen en/of jaarbalans < 10 miljoen. Alles hierboven valt in de categorie Overig.

De deelnamekosten (incl. BTW) voor jouw organisatie zijn hieronder berekend. Ze zijn ook terug te vinden in het Afsprakenstelsel.

Gegevens organisatie

  • Voor informatie over EORI nummer klik HIER

Postadres

Vestigingsadres

Contactpersoon organisatie

Contactpersoon financiën (geautoriseerde voor betaling. Adresgegevens alleen nodig indien anders dan vestigings- of postadres hierboven)

Ik verstrek hierbij namens mijn organisatie machtiging om:

De deelname wordt automatisch verlengd, tenzij expliciet om beëindiging wordt verzocht, conform het Afsprakenstelsel.

Ik verklaar dit formulier naar eer en geweten te hebben ingevuld en mijn organisatie hierbij rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Nadat wij uw verzoek tot toetreden als deelnemer hebben ontvangen ontvangt de aangegeven aanspreekpersoon automatisch een een e-mail  bericht ter bevestiging dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Nadat uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt de aanspreekpersoon per e-maileen bevestiging dat uw organisatie is toegetreden tot het DMI-ecosysteem.

Indien het invullen van dit formulier nadere bespreking vergt, dan kunt u contact opnemen met [email protected].

Dana Zijlmans, adviseur mobiliteit bij de gemeente Zwolle

“Het DMI-ecosysteem helpt ons in de kennisuitwisseling om gemeente-overschrijdend opgaven aan te pakken met elkaar. Veel gemeenten zijn met vergelijkbare opgaven bezig. Voor ons is dat bijvoorbeeld mobiliteit, wonen en meer datagestuurd werken. Binnen DMI leren wij van andere gemeenten, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. We kijken met hen naar bestaande en nieuwe oplossingen voor ons. Mobiliteitsvernieuwing en verstedelijking vereisen een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende disciplines. De complexiteit vraagt om een datagedreven aanpak en andere vormen van samenwerking tussen de markt en de overheid. Het DMI-ecosysteem biedt hiervoor een veilige omgeving waarin we samen leren en delen.”

Gemma Smid, directeur Sociaal Domein, Gemeente Dordrecht

“Vanuit gemeente Dordrecht zien wij DMI als kracht. We kunnen nu namelijk op een constructieve en innovatieve manier samenwerken met zowel het bedrijfsleven en kennisinstellingen als andere overheden.

We hebben, in het fysieke domein, allemaal vergelijkbare opgaven. Het is mooi om gezamenlijk te kijken naar oplossingen en ideeën en te zorgen dat ze opschaalbaar zijn. Met meerdere sta je dan sterker.  Wij zijn als gemeente nu volop bezig met bouwen in een stedelijk gebied dat levert allerlei vragen op rond andere mobiliteit en bouwen. Hulp van DMI bij het ontwikkelen van oplossingen -zeker voor onze spoorzone- voor deze opgave is welkom.”

Sebastiaan Dommeck, adviseur parkeren/MaaS en deelmobiliteit, gemeente Amsersfoort

“We willen onze omgeving duurzamer, gezonder, bereikbaarder en aantrekkelijker maken. Om deze ambities waar te maken moeten we breder kijken. Daarom hebben we ons aangesloten bij het DMI-ecosysteem. Het brengt ons nog meer inzicht in de opgaven die er zijn. Wij zijn veelal bezig met deelmobiliteit, leefbare omgeving en woonbeleid. Die opgaven hebben meer gemeenten. We kunnen van elkaar leren. Het samenwerken is fijn en nodig. Ook willen we meer grip op data. En dat kan door de aansluiting van diverse data-organisaties binnen DMI.”

Ga naar de inhoud