DMI-ecosyteem logo

Over het DMI-ecosysteem

Foto van menen op groen dakterras

Nederland staat voor grote en urgente uitdagingen.

De uitstoot van CO2 en stikstof moet flink worden verminderd. We hebben 900.000 extra woningen nodig in de stad, het klimaat vraagt dringend om aanpassingen in de gebouwde omgeving en  de energievoorziening is geen vanzelfsprekendheid meer. Daarnaast is de druk op de beschikbare ruimte, het mobiliteitssysteem, onze energienetwerken en de publieke financiën verder toegenomen. Burgers, bedrijven en overheden merken daar dagelijks de gevolgen van. 

 

Al die verschillende onderwerpen hebben met elkaar te maken. En willen we al die grote uitdagingen dus echt goed aanpakken, dan moeten we dat in samenhang doen. Zodat de manier waarop we onze omgeving inrichten, er verblijven en ons verplaatsen ook echt duurzaam vooruitgang brengt. Dat vraagt om het gericht coördineren van beleid en investeringen – zowel tussen overheden onderling als tussen overheden en bedrijfsleven – zodat we snel genoeg schaal en impact maken. En daarbij moeten we de mogelijkheden van informatietechnologie maximaal benutten, binnen maatschappelijk verantwoorde kaders.

Zo is het DMI-ecosysteem ontstaan

Juni 2021
Het begin

Enkele bedrijven melden zich bij het ministerie van IenW met het idee voor een datagedreven ecosysteem rondom mobiliteitsdata. Later in de zomer verbreedt zich dit naar andere thema’s, waaronder verstedelijking.

November 2021
1e voorstel

Partners dienen het investeringsvoorstel Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City (DEMS) in bij het Nationaal Groeifonds.

April 2022
Goedkeuring

Het voorstel wordt onder voorbehoud van aanpassingen goedgekeurd. Het team gaat aan de slag met de feedback en komt met een nieuwe naam: het Dutch Metropolitan Innovations (DMI-) Ecosysteem.

September 2022
Uitbreiding

Het ecosysteem breidt uit: 17 innovatievoorstellen worden onderdeel van de nieuwe aanvraag. IenW, BZK en deelnemende G40-gemeenten dienen het nieuwe voorstel in.

Februari 2023
Ministerraad

De Ministerraad besluit op advies van het Nationaal Groeifonds om 85 miljoen euro te investeren in het DMI-ecosysteem. Het bedrijfsleven draagt aanvullend 42 miljoen euro bij.

November 2023
Innovatieopdrachten

Vanuit het DMI-ecosysteem worden de eerste innovatieopdrachten verstrekt. Het gaat om de ontwikkeling van innovatieve toepassingen, gebaseerd op data-uitwisseling en hergebruik tussen verschillende partijen en domeinen.

Februari 2024
Opening DMI Centre

Het DMI Centre, gevestigd aan de Barchman Wuytierslaan 10 in Amersfoort, opent de deuren. Het Centre biedt het DMI netwerk een fysieke plek, centraal gelegen in het land, waar publieke en private partners elkaar kunnen ontmoeten.

Deze DOCUMENTEN vormen de basis van het dmi-ecosysteem

Werking van het DMI-ecosysteem

Samenwerken aan schaalbare oplossingen en een verantwoord gebruik van data.

zij doen al mee

Executive Summary - NGF voorstel dec 2022

In early 2023, the proposal to establish the public-private ecosystem Dutch Metropolitan Innovations was approved by the National Growth Fund committee. The consortium of companies, knowledge institutes, (pioneering) municipalities, provinces and the Ministries of the Interior and Kingdom Relations and Infrastructure and Water Management wants to give concrete, scalable and data-driven substance to smart, sustainable urbanization and mobility renewal and remove (technological) barriers on the side of supply and demand. An online marketplace will be set up, knowledge sharing will take place, participants in the consortium will make joint agreements on standardization, and participants will realize applications in the field of Digital Twins, City Support Centers, sensor data, mobility hubs and urban data platforms, among other things.

Smart Cities in de G40

Drie jaar geleden heeft Capgemini een inventarisatie uitgevoerd naar Smart City projecten in de G40-gemeenten. Het onderzoek etaleert een breed scala aan Smart City initiatieven (meer dan 400) voor de thema’s Smart Governance, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Citizen en Smart Living. Doel van het onderzoek was versnellers, knelpunten en bestuurlijke ervaring te identificeren zodat smart city projecten en pilots in de toekomst effectiever (in een ecosysteem) kunnen worden uitgevoerd.  

Dutch Metropolitan Innovations - NGF voorstel, publieksversie

Begin 2023 is het voorstel voor de oprichting van het publiek-private ecosysteem Dutch Metropolitan Innovations door de commissie van het Nationaal Groeifonds goedgekeurd. Het consortium van bedrijven, kennisinstellingen, (koploper)gemeenten, provincies en de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Infrastructuur en Waterstaat wil concreet, schaalbaar en datagedreven invulling geven aan slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing en (technologische) barrières slechten aan de zijde van vraag en aanbod. Zo wordt een online marktplaats ingericht, vindt kennisdeling plaats, gaan deelnemers van het consortium samen afspraken maken over standaardisering en realiseren deelnemers toepassingen op het gebied van onder andere Digital Twins, City Support Centers, sensordata, mobiliteitshubs en urban data platformen.

Propositie G40 slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing

De G40-gemeenten hebben in 2022 aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorstel gedaan om met alle verbonden steden én het Rijk gezamenlijk invulling te geven aan slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. G40-steden en IenW ontwikkelen en verbinden daarvoor (datagedreven) instrumenten met als doel gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen, inhoud en werkwijzen integraal en kosteneffectief te verenigen in één beleidsaanpak. 

Maatschappelijke Impact van slimme, duurzame verstedelijking , Ecorys

Onderzoeksbureau Ecorys heeft in 2021 een verkenning uitgevoerd naar de maatschappelijke impact van Slimme en Duurzame Verstedelijking. Uit de kwalitatieve en kwantitatieve verkenning blijkt het nut en de noodzaak van het hanteren van een integrale, datagedreven aanpak die inzet op slimme inbreiding in steden. Eveneens is zichtbaar gemaakt dat het realiseren van maatschappelijke meerwaarde in een stad bij uitstek een samenspel is van domeinen waarbij investeringen in bijvoorbeeld mobiliteit of energie in baten neerslaan in het domein ruimte.

Slimme en duurzame verstedelijking, Goudappel et al.

In een vervolg op het rapport van Ecorys tonen KAW Architecten, Ecorys en Goudappel concreet aan dat gericht, in samenhang en gecoördineerd investeren in de pijlers fysieke ruimte, mobiliteit en energie zowel maatschappelijke als financiële meerwaarde biedt. Alleen al voor drie buurt-/wijkcasussen in Zwolle is berekend dat een meer-investering van circa 29,9 miljoen euro gericht op slim inbreiden ten opzichte van uitleg kan leiden tot positieve maatschappelijke effecten van circa 60,2 miljoen euro. Op basis van dezelfde onderzoeksmethodiek voor het vinden van verdichtingslocaties met potentie voor mobiliteitsvernieuwing laten de drie buurt-/wijkcasussen in stadsdeel Rotterdam-Alexander de respectievelijke cijfers zien van 80,7 miljoen euro en 134,3 miljoen euro.

Ga naar de inhoud