DMI-ecosyteem logo

Slimme verstedelijking en openbare ruimte

In de stad komen verschillende opgaven digitaal én fysiek bij elkaar. We hebben 900.000 extra woningen nodig, het klimaat vraagt dringend om aanpassingen in de gebouwde omgeving en  de energievoorziening is geen vanzelfsprekendheid meer. Daarnaast is de druk op de beschikbare ruimte, het mobiliteitssysteem, onze energienetwerken en de publieke financiën verder toegenomen. Slimme keuzes zijn daarin noodzakelijk maar kunnen niet altijd gemaakt worden, mede door een gebrek aan (digitale) informatie.
Foto van mensen aan picnictafel in woonwijk
Foto van een skatepark in de stad Groningen

Dit willen we bereiken

We willen de grote uitdagingen in samenhang aanpakken. Dat vraagt om het gericht coördineren van beleid– zowel tussen overheden onderling als tussen overheden en bedrijfsleven – zodat we snel genoeg schaal en impact maken. En daarbij moeten we de mogelijkheden van informatietechnologie maximaal benutten, binnen maatschappelijk verantwoorde kaders. In het thema slimme verstedelijking en openbare ruimte geven we invulling aan het integraal, slimmer en duurzamer verbinden van ruimtelijke opgaven, werkwijzen, partijen en informatietechnologie. Zodat onze steden een fijne plek blijven om te wonen, werken en leven.

Aan de slag

Binnen het thema richten we ons op deze pijlers:

 • Integraal werken in de praktijk

  Veel Nederlandse steden hebben een vergelijkbare ruimtelijke structuur met daarbinnen vergelijkbare (historische) wijken. Op basis van bestaande en nieuwe kennis en expertise werken we aan gemeenschappelijke beleidslijnen en methodes vanuit een integraal perspectief zodat in die steden en wijken gestandaardiseerde én maatwerk oplossingen kunnen landen. Zo bieden we handvatten voor marktpartijen en gemeenten om slimme, duurzame verstedelijking vorm te geven zonder het wiel opnieuw uit te vinden.

 • Digitale oplossingen

  In het thema wordt meegedacht over de ontwikkeling van digitale oplossingen die inzicht geven in de (samenhang van) opgaven in een stad. Denk aan het visualiseren van wateroverlast in de gebouwde omgeving als het gevolg van een hoosbui. Met dit inzicht wordt voor een gemeente ondersteuning geboden in beleid. Om oplossingen ook makkelijker schaalbaar en deelbaar te maken stimuleren wij dan ook het opzetten van bijvoorbeeld een nationale appstore Digital Twin. Toepassingen waaraan gewerkt wordt zijn onder meer sensordata, urban data platforms en Digital Twin-toepassingen.

 • Samenhang van data tot stad

  Digitale oplossingen in de stad gaan door verschillende stadia: van ruwe data (op onderstaande afbeelding weergegeven in de onderste laag ‘data’), naar gecombineerde data ontsloten in een platform (laag 2), naar informatie geplot op een kaart (laag 3). In een city support centre worden analyses uitgevoerd op de informatie, en op het hoogte niveau worden uitsnedes gemaakt van de informatie die van toepassing zijn voor specifieke vraagstukken in de stad. Het DMI-ecosysteem zorgt ervoor dat iedere leverancier op iedere laag makkelijk kan samenwerken met iedere leverancier op andere lagen. Het ecosysteem zorgt ervoor dat oplossingen schaalbaar en gestandaardiseerd zijn, met open koppelvlakken, zodat iedere stad de oplossingen kan gebruiken.

 • Concrete gebiedsontwikkelingen

  In veel steden raken gebiedsontwikkelingen aan opgaven van woningbouw, energie, natuur, sociale inclusie en mobiliteit. We gaan concreet aan de slag bij een aantal eerste gebieden om dat digitale instrumentarium in de praktijk te brengen. Hier worden op de korte termijn inspanningen gedaan waarbij digitale oplossingen kunnen bijdragen, zoals het opstellen van een Programma van Eisen of het doen van doorberekeningen. Dit doen we samen met de gemeenten en de partijen binnen het DMI-ecosysteem. We werken hier dus direct in de praktijk, maar nemen de inzichten weer mee naar andere steden, om zo schaalbare oplossingen mogelijk te maken. Waar nodig zoeken we ook verbinding met andere (nationale) programma’s en projecten en nemen we het mee in beleidscoördinatie en richtlijnen.

Foto van een mevrouw met een hond op de stoep voor een portiekwoning in stad
Afbeelding van de Lagenplaat van Hiemstra
Portretfoto van Noor van den Brink

Jouw aanspreekpunt

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Noor van den Brink, thematrekker Slimme verstedelijking en openbare ruimte.

De stad heeft ons nodig. Allemaal doen we ons best, maar wel vaak vanaf ons eigen ‘eiland’ en dat kan beter. Bedrijven en gemeenten, het Rijk en de kenniswereld: laten we de handen in een slaan en samenwerken!  

Integraal verbinden van ruimtelijke opgaven

De diepte in

Binnen het thema van verstedelijking zijn verschillende lopende projecten en programma’s waar we mee samenwerken en aan bijdragen. Gezamenlijk zorgen we  voor een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland.

klik op titel voor meer info

algemene kalender

Zicht op Nederland

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt in dit programma samen met partners en gebruikers aan een fundamentele transformatie van losse basisregistraties naar een organisatie-overstijgend, multifunctioneel gegevenslandschap.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Dit Meerjarenprogramma omvat Rijksprojecten en –programma’s om de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland te bevorderen. Het Rijk werkt intensief samen met provincies, gemeenten, vervoerregio’s en waterschappen aan de projecten.

100 Climate-Neutral & Smart Cities

Als onderdeel van het Horizon Europe-programma heeft de EU een missie gelanceerd: “100 Klimaatneutrale en Slimme Steden in 2030”. De doelstellingen van de missie zijn om in 2030 tot 100 klimaatneutrale en slimme Europese steden te komen. De steden fungeren als proef- en innovatiehubs, zodat alle Europese steden in 2050 klimaatneutraal zijn.

digiGo

DigiGO is een platform voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Het is een netwerk van, voor en digiGOdoor professionals in de ontwerp, (wegen)bouw-, en technieksector. DigiGO werkt aan het versnellen van ketenbrede digitalisering.

NOVEX | De Nationale Omgevingsvisie

In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. De nationale doelen en belangen zijn samengebracht in een startpakket. De twaalf provincies gaan vervolgens aan de slag om – met de waterschappen en gemeenten – de nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, te combineren en in te passen in de provinciale plannen. Het einddoel van het programma is om te komen tot een heldere uitvoeringsagenda per provincie en per NOVEX-gebied.
Ga naar de inhoud