DMI-ecosyteem logo

De iVRI binnen het DMI-thema Stedelijk Verkeer

In het DMI-ecosysteem (Dutch Metropolitan Innovations) wordt gewerkt aan de hand van een aantal thema’s. Stedelijk verkeer is er hier een van, gericht op ‘het optimaal afwikkelen van mobiliteit in ‘de openbare ruimte’. Vanuit IenW vindt binnen dit thema de verdere ontwikkeling van Talking Traffic plaats. Vanuit het DMI-ecosysteem wordt binnen dit thema ook bijgedragen aan VM-IVRA, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM), het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (DSM) en iDiensten, waaronder Verkeersmanagement as a Service (VMaaS).

 

De verdere ontwikkeling en toepassing van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) en het landelijke dataplatform Urban Data Access Platform (UDAP) gebeurt vanuit IenW binnen het DMI- ecosysteem en het thema Stedelijk Verkeer.

Bijgaande rapportage geeft een overzicht van de stand van zaken.

Enkele highlights:

  • UDAP heeft vandaag, 12 december 2023, 438 unieke gebruikers van publieke en private organisaties;
  • Momenteel zijn 1.451 iVRI’s verbonden aan UDAP, die nog niet allemaal actief data uitwisselen;
  • Ongeveer 2.000.000 van de in totaal circa 8.000.000 actieve voertuigen in Nederland zijn verbonden met UDAP via de smart phone van de bestuurder;
  • Er liggen nog veel kansen om de iVRI gerichter in te zetten en zo bij te dragen aan het beleid van steden met betrekking tot slimme, duurzame verstedelijking. Het gaat dan vooral om het faciliteren van prioriteit voor nood- en hulpdiensten, OV of logistiek en het stimuleren van actieve mobiliteit.

Veel overheden zetten iVRI’s in om actieve mobiliteit (lopen en fietsen) in binnensteden te stimuleren, door deze verkeersdeelnemers gericht prioriteit te geven op gewenste trajecten in, van en naar de binnenstad. Ook worden veel iVRI’s ingezet voor het prioriteren van nood- en hulpdiensten, vooral rondom, van en naar ziekenhuizen, met name vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en het halen van aanrijdtijden, en het prioriteren van openbaar vervoer, vooral gericht op stiptheid en regelmaat.

Het rapport gaat nader in op voorbeelden van steden die de iVRI gericht inzetten om hun beleidsdoelen te behalen. Lees het hele bericht hier: De iVRI en stedelijk verkeer in het DMI-ecosysteem

Verwante Artikelen

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Noord-Holland besteedt verkeersmanagement uit aan iDienst VMaaS

Op 6 november 2023 heeft de provincie Noord-Holland formeel de start aangekondigd van de dienst ‘Verkeersmanagement as a Service (VMaaS)’. De provincie draagt daarmee de uitvoering van verkeersmanagement over aan het private consortium ATEam. VMaaS omvat alle operationele en tactische verkeersmanagementwerkzaamheden die de provincie voorheen zelf deed. De overdracht bespaard kosten en zorgt voor kwaliteitsverbetering. Voor beleidsmatige doelen en tactische keuzen blijft de provincie zelf verantwoordelijk. Ook blijft de provincie eigenaar van de systemen op straat, zoals verkeerslichten, camera’s en DRIPs.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Reacties

Ga naar de inhoud