DMI-ecosyteem logo

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem – juni 2023

Graag praten we je weer bij over de laatste ontwikkelingen rond het DMI-ecosysteem. 

Contractering

De contractgesprekken met de zeventien partijen/consortia die een innovatievoorstel hebben ingediend voor de Aanbesteding DMI naderen hun afronding. Het DMI-team verwacht in juni de brieven met de innovatie-opdrachten te kunnen versturen. 

Afsprakenstelsel

Het Afsprakenstelsel DMI was al opgenomen in het investeringsvoorstel aan het NGF maar liet nog enkele zaken onbenoemd.  Op basis van besprekingen in werkgroepverband zijn die laatste onderdelen verder ingevuld. Het ging om o.a. Intellectueel Eigendom, hoogte van de Commons-waarde en de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Een nieuwe en complete versie van het Afsprakenstelsel wordt eind mei beschikbaar gemaakt via het DMI-platform. 

Vraag en aanbod 

In de week van 22 mei vonden gesprekken plaats tussen marktpartijen en gemeenten als volgende stap in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Hierin wordt ingezoomd op de opgaven van gemeenten en hoe de voorgestelde toepassingen van de marktpartijen daarop aan kunnen sluiten. Marktpartijen lichten in een korte pitch hun voorstel toe en beantwoorden vragen. 

Samenwerking en afstemming 

In het samenwerkingsverband ‘Grenzeloos Datalandschap’ delen provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag kennis en vaardigheden op het gebied van data en technologie. Ook in de provincie Flevoland is een relevant data-ecosysteem in ontwikkeling en wordt nauw samengewerkt met een focus op circulariteit. Het DMI-team voert verkennende gesprekken met beide organisaties over de mogelijkheden voor verdere samenwerking. 
Internationaal

Jose Snoep verkent in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken de mogelijkheden voor internationale samenwerking binnen het DMI-ecosysteem. De gehele maand juni verblijft zij in Nederland en komt zij graag in contact met betrokken bedrijven en medeoverheden over dit onderwerp. Contact opnemen kan via [email protected]

Daarnaast wordt het DMI-ecosysteem als internationale voorbeeldcasus opgenomen in een rapport van de OECD over Data Governance in Smart Cities. Het OECD is een samenwerkingsverband van 38 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren.

DMI en Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata

Op verschillende onderdelen is de afgelopen tijd de samenwerking met het NTM (Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata) verder uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk voorbereiden van de werkgroepen Algemene Voorzieningen en Communicatie en het vormgeven van de nog op te zetten en door NTM voorgezeten werkgroep rondom datakwaliteit, standaarden en harmonisatie. Ook zijn de eerste gesprekken gevoerd om te komen tot een gezamenlijke Producten- en Dienstencatalogus. Tijdens de DMI-bijeenkomst van 22 juni zullen collega’s van het NTM aanwezig zijn en de ontwikkelingen verder toelichten (zie ook evenementen hieronder). 

Werkgroepen 

De komende tijd gaan twee werkgroepen van start: de werkgroep Algemene Voorzieningen en de werkgroep Communicatie. Voor de werkgroep Algemene Voorzieningen wordt op een zo kort mogelijke termijn de eerste bijeenkomst met geïnteresseerde deelnemers georganiseerd. Er is dan gelegenheid om inbreng te leveren ten aanzien van de te maken keuzes voor de inrichting van de Algemene Voorzieningen. Neem voor meer informatie contact op met Vincent Habers, via [email protected]

In de werkgroep Communicatie worden afspraken gemaakt  om als samenwerkingsverband op een eenduidige manier naar buiten te treden. Onderwerpen als kernboodschappen, logovoering en huisstijl, perscontacten en evenementendeelname komen aan bod. Neem voor meer informatie contact op met Femke Mureau, via [email protected]

Project Specifieke Afspraken

In mei hebben gesprekken plaatsgevonden met het Nationaal Groeifonds over de zogenaamde Project Specifieke Afspraken. Het zijn afspraken over de vanuit het NGF verplichte zaken, waaronder rapportages om monitoring en evaluatie uit te voeren op basis van vooraf vastgelegde KPI’s. Die verplichtingen gelden voor alle ontvangers van NGF-gelden binnen het DMI-ecosysteem: de afspraken met NGF maken onderdeel uit van de innovatieopdrachten vanuit IenW.
Aan de hand van KPI’s kan het NGF monitoren of met de investering de vooraf gestelde doelen worden gerealiseerd. Daarnaast helpen ze  ook alle deelnemers om zicht te houden op de gezamenlijke planning, doelstellingen en voortgang. Het DMI-team verwacht de lijst met KPI’s in de laatste week van mei te kunnen delen. De betrokken ministeries van BZK en IenW zullen de Project Specifieke Afspraken in juni ondertekenen.

Evenementen 

  • Je bent van harte welkom bij de bijeenkomst van het DMI-ecosysteem op 22 juni in De Landgoederij in Bunnik. Deze bijeenkomst stond voorheen gepland op 1 juni: deze datum komt te vervallen. 
  • Het NTM organiseert op donderdagmiddag 1 juni de bijeenkomst ‘Aan de slag met Real Time Verkeersinformatiediensten’ voor wegbeheerders in Nederland. Meer informatie vind je hier.
  • In de week van 5-9 juni 2023 laten verschillende regio’s in Nederland zien dat Connected Transport inmiddels een feit is. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van informatie vanuit slimme verkeerslichten en actuele verkeersinformatie via de boordcomputer. Onder meer in de regio’s Amsterdam, Brabant en Zeeland kun je tijdens de Connected Transport Week ervaren hoe logistiek duurzamer en efficiënter wordt met slimme oplossingen voor transport. 
  • Op 8 juni vindt het Mobility Congres 2023 plaats op de High Tech Campus in Eindhoven. Dit is een jaarlijks congres waar de hele mobiliteitssector bijeenkomt om ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen en concrete oplossingen te ontwikkelen voor de toekomst van onze steden en dorpen.
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert haar Jaarcongres op 13 en 14 juni in Groningen. Het event omvat een sprekersprogramma en een uitgebreide beurs, die de mogelijkheid biedt om in contact te komen met ongeveer 2500 gemeentebestuurders. 

Brainstorm Smart City World Expo in Barcelona

Op 16 juni organiseert de Future City Foundation samen met de ministeries van IenW en BZK een brainstorm over de Nederlandse deelname aan de Smart City World Expo in Barcelona (7-9 november 2023). Deelnemers aan de City Deal ‘Slimme stad, zo doe je dat’, deelnemende bedrijven en overheden aan het DMI-ecosysteem en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom vanaf 13.00 uur in de Paulus Borstraat 41 in Amersfoort.

Verwante Artikelen

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

DMI-ecosysteem als aansprekend voorbeeld opgenomen in OESO-rapport ‘Smart City Data Governance’

Het DMI-ecosysteem is als internationale voorbeeldcasus opgenomen in het OESO- rapport over Data Governance in Smart Cities. Op 13 oktober werd dit rapport online gelanceerd, als initiatief vanuit de OESO Working Party on Urban Policy (WPURB). Doel is beleidsmakers in staat te stellen effectief databeleid te voeren voor de slimme stad, voortbouwend op internationale ervaringen. 

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Reacties

Ga naar de inhoud