DMI-ecosyteem logo

Onderzoek naar de ‘morele slimme stad’ van start

Een consortium onder leiding van Fontys Hogescholen heeft RAAK-PRO financiering verkregen voor onderzoek naar de ‘morele slimme stad’, oftewel het Moral Smart Cities project. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van methoden waarmee steden burgers kunnen betrekken bij ethische debatten over ontwikkelingen in de slimme stad. Dit nieuwe project bouwt voort op eerder onderzoek naar de governance van slimme steden.

De ethische aspecten van de slimme stad van de toekomst staan steeds vaker op de agenda. Ethische commissies moeten helpen bij morele afwegingen rondom manieren waarop technologie wordt ingezet in stedelijke processen om zo richtlijnen te geven bij het maken van techno-ethische besluiten. Vanuit gemeenten is er behoeften aan nieuwe methoden om burgers op een betekenisvolle manier te blijven betrekken bij het vormen van zo’n ethisch kompas.

Dit onderzoekstraject is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Met RAAK-PRO wil SIA de kwaliteit (methodologisch en inhoudelijk) van het praktijkgericht onderzoek bevorderen en de onderzoekscapaciteit van de betrokken lectoraten versterken. Dit kan doordat onderzoekers in een RAAK-PRO-project een duurzame samenwerkingsrelatie opbouwen met partners in het nationale en internationale kennisnetwerk.

Verwante Artikelen

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

DMI-ecosysteem als aansprekend voorbeeld opgenomen in OESO-rapport ‘Smart City Data Governance’

Het DMI-ecosysteem is als internationale voorbeeldcasus opgenomen in het OESO- rapport over Data Governance in Smart Cities. Op 13 oktober werd dit rapport online gelanceerd, als initiatief vanuit de OESO Working Party on Urban Policy (WPURB). Doel is beleidsmakers in staat te stellen effectief databeleid te voeren voor de slimme stad, voortbouwend op internationale ervaringen. 

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Reacties

Ga naar de inhoud