DMI-ecosyteem logo

Het ministerie van IenW investeert 7 miljoen voor slimme logistiek in de stad

Het ministerie van IenW stelt 7 miljoen euro beschikbaar voor landelijke maatregelen gericht op het veiliger, efficiënter en duurzamer organiseren van logistieke stromen in de stad. De gemeenten Amsterdam, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle en mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL investeren mee. Daarnaast is het ministerie in gesprek met meerdere gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden die ook deel willen nemen zodat hun lokale en regionale inspanningen versterkt worden. De aanpak is onderdeel van het DMI-ecosysteem.

Dana Zijlmans is vanuit de gemeente Zwolle één van de partners die met slimme logistiek aan de slag gaat. Dana: “We zijn al langer bezig met het verschonen van het transport, in voorbereiding op zero-emissie stadslogistiek, maar we kijken nu meer en meer ook naar het verminderen van vervoersbewegingen. Ik ben ook heel benieuwd hoe andere steden dit inregelen: het DMI-ecosysteem helpt om die kennisuitwisseling mogelijk te maken. Daarnaast zijn we al even bezig met het monitoren van logistieke stromen: wie gaat de stad in, wie gaat eruit en met wat voor voertuig. Dat is data die we graag willen delen met anderen binnen het DMI-ecosysteem.”

Ook de gemeente Groningen wil de bevoorrading van de binnenstad slimmer en efficiënter regelen, door gebruik te maken van slim toegangsbeleid voor vrachtwagens. Sjouke van der Vlugt: “Op dit moment mogen vrachtwagens na 12.00 uur niet in de binnenstad. Als je een ontheffing krijgt geldt die meteen voor de hele binnenstad en voor de hele dag. Dus ook op plekken en tijdstippen waar we eigenlijk geen vrachtwagens willen. Met de aanpak voor slim toegangsbeleid wil de gemeente Groningen vrachtwagens toegang verlenen tot bepaalde locaties, voor bepaalde doelgroepen op bepaalde tijden. Vrachtwagens die voorzien zijn van de nodige techniek worden herkend en krijgen sneller toegang tot het gebied en specifieke laad- en losplekken.” 

De samenwerking met deze en de andere gemeenten vloeit voort uit het Plan van Aanpak ‘Slimme duurzame verstedelijking en logistiek’, opgesteld in het kader van de BO-MIRT 2022. Het doel van dit plan is om de logistieke stromen in onze Nederlandse gemeenten veiliger, efficiënter en duurzamer vorm te geven door het toepassen van slimme digitale toepassingen, met alle betrokkenen. Binnen de samenwerking wordt datadeling tussen overheid en het logistieke bedrijfsleven ontwikkelt om vervoersstromen in de stad in kaart te brengen en intelligent te maken, bouwlogistiek te optimaliseren, klanten en afnemers met elkaar in contact te brengen en gemeentes en regionale overheden te ondersteunen in hun data-gedreven beleid en uitvoering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Robbert Janssen, projectleider slimme logistiek of kijk op dmi-ecosysteem.nl/.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Samen aan de slag met slimme duurzame verstedelijking en logistiek

Ineke Meijer en Cathelijne Hermans zijn sinds maart aangesteld als nieuwe programmamanagers slimme duurzame verstedelijking en logistiek. Op 18 april presenteerden zij het vernieuwde Plan van Aanpak voor Logistiek aan 20 vertegenwoordigers vanuit gemeenten. Met vier nieuwe actielijnen leggen zij de basis voor het vervolg van slimme duurzame verstedelijking en logistiek, en de inpassing van stadsdistributie in het DMI-ecosysteem.

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Reacties

Ga naar de inhoud