DMI-ecosyteem logo
Niews image 08

Nationaal Groeifonds investeert 85 miljoen euro in DMI-ecosysteem

De Ministerraad besloot vrijdag 24 februari op advies van het Nationaal Groeifonds om 85 miljoen euro te investeren in het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking, over de totale looptijd van 5 jaar. Het bedrijfsleven draagt aanvullend 42 miljoen euro bij. Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld, om zo steden beter en duurzamer te laten functioneren, en daarmee het toekomstig verdienvermogen van Nederland te versterken.

 
In het Coalitieakkoord zijn scherpe doelen vastgelegd voor 2030 op het gebied van klimaat, woningbouw en stikstof. In de komende 7 jaar moet de CO2-uitstoot met minimaal 55% zijn verminderd, de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd en er moeten 900.000 extra woningen bijkomen, zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing. Dit vraagt om publiek-private samenwerking, om coördinatie tussen Rijk en medeoverheden en om de maatschappelijk verantwoorde inzet van informatietechnologie. Op die manier bieden de transities kansen om het verdienvermogen van Nederland te versterken en de brede welvaart te bevorderen.

Nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld

Het DMI-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Het investeert in intelligente toepassingen, versnelde kennisopbouw en vertrouwde data-ontsluiting tussen deelnemende partijen, op maatschappelijk verantwoorde wijze. Beleid, investeringen in het fysieke domein en informatietechnologie worden in samenhang ingezet, om steden beter en duurzamer te laten functioneren. Voorzieningen in werk, onderwijs en zorg worden daardoor beter bereikbaar: slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing worden met behulp van het ecosysteem versneld.
 
spelende kinderen op stadsplein

Kansen om leefbaarheid te verbeteren

Concreet biedt het ecosysteem mogelijkheden om bijvoorbeeld deelmobiliteit slimmer te organiseren. Denk daarbij aan gebieden waar de parkeernorm verlaagd wordt, omdat binnenstedelijk nieuwe woningen worden gerealiseerd. Minder parkeergelegenheid heeft direct invloed op de verkoopbaarheid van woningen, het rendement op investeringen, het woongenot, verplaatsingsmogelijkheden en het vestigingsklimaat.

Bewoners willen graag soepel naar hun werk, de kinderopvang en sport kunnen gaan:
met bijvoorbeeld deelmobiliteit via een nabijgelegen hub is dat goed te organiseren. Maar dat vraagt wel om inzicht in de actuele beschikbaarheid van verschillende soorten vervoermiddelen, de tarieven en aansluitingen. En het vraagt om samenwerking, databeschikbaarheid en data-uitwisseling tussen projectontwikkelaars, bouwers, corporaties, hub-exploitanten, deelmobiliteitsaanbieders en gemeenten. Het ecosysteem faciliteert dit.
Een andere mogelijke toepassing van het ecosysteem is het versterken van de zelfsturing en zelforganisatie door bewoners en bedrijven. Platformtechnologie biedt kansen voor coöperatievorming, of bijvoorbeeld het omschakelen van een leasevloot naar een mobiliteitsbudget. In de woningbouw creëert het ecosysteem kansen voor een netwerk van bouwhubs, waarmee transportbewegingen en uitstoot verminderen en de verkeersveiligheid verbetert. Het ecosysteem maakt de verantwoorde datatoegankelijkheid en samenwerking mogelijk.

Beter beschermen en sneller opschalen

Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de ministeries van IenW en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. Bedrijven kunnen dankzij het ecosysteem nieuwe, slimme businessmodellen ontwikkelen en sneller opschalen, en daarmee markt maken. Burgers en bedrijven worden beter beschermd tegen privacy inbreuken en niet-transparante algoritmen.

Verwante Artikelen

Nationaal Groeifonds investeert 85 miljoen euro in DMI-ecosysteem

De Ministerraad besloot vrijdag 24 februari op advies van het Nationaal Groeifonds om 85 miljoen euro te investeren in het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking, over de totale looptijd van 5 jaar. Het bedrijfsleven draagt aanvullend 42 miljoen euro bij.

Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld, om zo het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen, en daarmee het toekomstig verdienvermogen van Nederland te versterken. 

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Ga naar de inhoud