DMI-ecosyteem logo

Het wenkend perspectief van publiek vervoer

Op dinsdag 9 april kwamen ruim 120 genodigden bij elkaar voor de bijeenkomst publiek vervoer in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst van het DMI-ecosysteem spraken vervoerders, reizigersorganisaties, dienstverleners en overheden met elkaar over de kansen en uitdagingen van Publiek Vervoer, waarbij alle beschikbare middelen worden ingezet in één samenhangend mobiliteitssysteem.

De noodzaak tot verandering is groot, zo werd tijdens de bijeenkomst duidelijk. Mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg illustreerde aan de hand van reizigersinterviews hoe de realiteit van het openbaar vervoer en Wmo-vervoer door chauffeur en reizigers wordt ervaren. Hij gaf tevens een concreet beeld van de jaarlijkse kosten en het beperkte gebruik van het OV en Wmo-vervoer in Zeeland. Erik Groters, wethouder openbare ruimte en mobiliteit bij de gemeente Aalten, herkende dat beeld ook in de Achterhoek. In de thematafels in de Achterhoek zijn zowel kennisinstellingen als het bedrijfsleven en de overheden vertegenwoordigd: zij bieden met onder meer de deelname van gemeenten en Provincie Gelderland een goed platform om tot gezamenlijke koersbepaling te komen. Erik benoemde daarbij ook dat de Achterhoek een sterke behoefte heeft aan experimenteerruimte, omdat de bestaande kaders te veel knellen.

Één samenhangend mobiliteitssysteem

Dirk Grevink, projectmanager publiek vervoer van het ministerie van IenW, schetste in samenspraak met Petra Buitenhuis, bestuurslid bij Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN), Rob van Hout, voorzitter van de Werkgroep publieke mobiliteit  (DOVA, IPO en CROW), Katrien de Witte, Programmamanager Anders Reizen bij de gemeente Utrecht en Bertho Eckhardt, voorzitter van KNV, het wenkend perspectief van publiek vervoer, voor zowel landelijke als hoog-stedelijke, verdichte gebieden. Alle beschikbare middelen worden dan ingezet in één samenhangend mobiliteitssysteem. Grevink: “Dit wordt mogelijk als we slim gebruik maken van de kansen die digitalisering biedt. De vaste dienstregeling wordt gecombineerd met vraaggestuurd vervoer en de inzet van deelmobiliteit. Op basis van digitaal inzicht maken we de juiste balans tussen de inzet deelmobiliteit, vervoer op basis van een dienstregeling en inzet van shuttles en taxi’s. Ontschotting aan overheidskant is een voorwaarde voor het aanbrengen van die samenhang en inzet van digitale instrumenten”.

Initiatieven vanuit een buurt of wijk krijgen nadrukkelijk een plaats binnen de totale dienstverlening. Vrijwilligers kunnen als chauffeur van een shuttle het bereik van publiek vervoer vergroten en zorgen voor maatwerk. Hetzelfde geldt voor mobiliteit coöperaties van bewoners. Werkgevers, zorg- en onderwijsinstellingen hebben ook een aandeel in de vormgeving en gebruik van publiek vervoer.

Publiek vervoer wordt daarnaast ingebed in gebiedsontwikkeling, waarbij het vervoersaanbod sterker wordt geïntegreerd met andere aspecten van stedelijke planning, infrastructuur en gebruik van de openbare ruimte. Cruciale voorwaarden voor het nieuwe systeem zijn uiteraard dat dit voldoende digitaal ondersteund en gemonitord wordt en ook dat vergunningen, contracten en concessies aanzienlijk meer wendbaarheid krijgen binnen een sterkere regie op zowel landelijk als regionaal niveau.

Position paper

Publiek vervoer als één mobiliteitssysteem voor alle burgers betekent een flinke verandering. Overheid, vervoerders en mobiliteitsaanbieders zijn samen aan zet voor de toekomst van publiek vervoer. Regelgeving, financiering, techniek en organisatie zullen moeten worden aangepast om naar een ‘nieuw normaal’ te komen. De transitie naar publiek vervoer en de kenmerken van het nieuwe systeem worden beschreven in dit Position Paper, dat werd gelanceerd tijdens de bijeenkomst.

De aanwezige deelnemers gaven allen te kennen dat zij graag inbreng willen leveren voor de verdere invulling van publiek vervoer. Over de werkwijze en planning daarvan wordt begin mei verder gecommuniceerd.

Wil je meer weten, wil je bijdragen aan het vormgeven van publiek vervoer of heb je specifieke vragen of wensen? Neem dan contact op met Dirk Grevink, via [email protected]. De getoonde presentaties van verschillende sprekers vind je HIER. Bekijk ook de animatie hieronder.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Rijk investeert zes miljoen euro om publiek vervoer in Zeeland mogelijk te maken

AMERSFOORT – Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Harry van der Maas van Provincie Zeeland kondigen op 13 november 2023 aan dat door het ministerie een bedrag van zes miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om publiek vervoer in Nederland mogelijk te maken. Komend jaar gaat Zeeland als eerste met dit nieuwe publieke vervoerssysteem van start. Dit is bekendgemaakt tijdens de conferentie Bereikbaarheid voor Iedereen in Amersfoort.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Reacties

Ga naar de inhoud