DMI-ecosyteem logo
Niews image 11

Bestuurders zetten afspraken landelijke samenwerking smart mobility opnieuw kracht bij

Op 9 februari vond de Bestuurlijke Bijeenkomst Smart Mobility plaats in de Verkeerscentrale Nederland in Utrecht. Minister Mark Harbers sprak hier met tien bestuurders uit de regio’s over de structurele borging van innovatieve mobiliteitsprogramma’s en de noodzaak tot landelijke samenwerking. Het verankeren van slimme mobiliteit en het gebruik van data en digitalisering om nieuwe toepassingen mogelijk te maken, zijn van groot belang om onze steden en dorpen leefbaar en bereikbaar te houden.

 
De urgentie om samen te werken en op te schalen werd door alle bestuurders (h)erkend. Overal in het land wordt de schaarse openbare ruimte gevoeld en spelen de grote woningbouwopgave en scherpe doelstellingen op het vlak van duurzaamheid en klimaat. Het besef dat tegen die complexe achtergrond mobiliteit anders georganiseerd moet worden en bestaande netwerken beter moeten worden benut, is dan ook groot. Smart mobility en digitalisering worden daarbij als kansrijk gezien.
 

Beleidskeuzes gebaseerd op data

Tijdens de bijeenkomst presenteerde minister Harbers de Monitor Smart Mobility. Deze brengt de ontwikkelingen en effecten van slimme toepassingen in beeld in 3 categorieen: voertuigautomatisering, verkeersmanagement en informatie- en mobiliteitsdiensten. Zo is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen rijhulpsystemen en navigatie in hun auto gebruiken. De komende tijd wordt de monitor aangevuld met actuele onderzoeken over aanbod, gebruik en effecten van smart mobility. Dit helpt overheden om hun beleid veel gerichter, op basis van data, te sturen. De gemeente Groningen is al langer actief op het gebied van monitoring: samen met het Rijk en andere partijen werkt zij aan een systeem dat de effecten laat zien van stadsdistributie op de leefbaarheid in de stad én op de bedrijfsvoering van de vervoerder.

De Smart Mobility Monitor is hier in te zien.

Landelijke afspraken

Fleur Gräper, gedeputeerde van de provincie Groningen, sprak over de toelating van zelfrijdende voertuigen. Er komen diverse Europese verplichtingen op ons af, waaronder regelgeving op het gebied van de toelating van zelfrijdende voertuigen. Ze benadrukte dat landelijke afspraken nodig zijn voor het verder doorontwikkelen van autonoom vervoer, zeker nu de betaalbaarheid van openbaar vervoer verder onder druk komt te staan.
 

Hubs en digitalisering

Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel, sprak over de bereikbaarheid in het landelijk gebied. Hij ziet veel kansen in een regionaal netwerk van hubs gecombineerd met vervoersvormen zoals de fiets, deelsystemen, de buurtbus en lopen, om voorzieningen bereikbaar te houden. Digitalisering speelt dan een belangrijke rol, om de verschillende vervoersvormen goed op elkaar te kunnen afstemmen.
 

Vervolg

De bestuurders spraken met elkaar af de samenwerking voort te zetten en dit jaar toe te werken naar een gezamenlijk voorstel voor de invulling van die samenwerking na 2023. Tegen de achtergrond van alle grote uitdagingen waarmee we te maken hebben, zorgen de afspraken voor een verdere verankering van slimme en duurzame mobiliteit en het gebruik van data en digitalisering in het dagelijks werk.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Noord-Holland besteedt verkeersmanagement uit aan iDienst VMaaS

Op 6 november 2023 heeft de provincie Noord-Holland formeel de start aangekondigd van de dienst ‘Verkeersmanagement as a Service (VMaaS)’. De provincie draagt daarmee de uitvoering van verkeersmanagement over aan het private consortium ATEam. VMaaS omvat alle operationele en tactische verkeersmanagementwerkzaamheden die de provincie voorheen zelf deed. De overdracht bespaard kosten en zorgt voor kwaliteitsverbetering. Voor beleidsmatige doelen en tactische keuzen blijft de provincie zelf verantwoordelijk. Ook blijft de provincie eigenaar van de systemen op straat, zoals verkeerslichten, camera’s en DRIPs.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Ga naar de inhoud