DMI-ecosyteem logo
lucht foto van woonwijk

G40 ondertekent Manifest Het Nieuwe Normaal

Begin december heeft Bas van der Pol (waarnemend G40 voorzitter Fysieke Pijler) namens de G40 het manifest Het Nieuwe Normaal ondertekend. Met de ondertekening van dit manifest wil het G40 stedennetwerk zich inzetten om de ontwikkeling van het circulair bouwen in Nederland te versnellen.

De 45 grote steden in Nederland (G4 en G40), de rijksoverheid (ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf), grote bouwers en adviesbureaus leggen met Het Nieuwe Normaal de basis voor een landelijke circulaire bouwketen om een duurzame en gezonde nieuwbouw en sloop te realiseren. Het Nieuwe Normaal richt zich op drie onderdelen; gebouwen, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Deze gedragen norm moet uiteindelijk landen in het landelijke Besluit kwaliteit leefomgeving/Bouwbesluit.

Tijdens de G40 ambtelijke netwerkdag 11 januari in Almelo gaan we aan de slag met het circulair bouwen. Het circulair bouwen is onderdeel van het toekomstbestendig bouwen, dat in alle woondeals is opgenomen. Cirkelstad ondersteunt de G40 bij de uitwerking van het manifest. Samen met adviesbureaus werkt Cirkelstad aan diverse (standaard)documenten om gemeenten te helpen dit toekomstbestendig bouwen op te nemen in haar beleid. Tijdens de ambtelijke netwerkdag wordt kort geschetst wat er allemaal landelijk speelt en wat er nu al wordt aangeboden om werk te maken van toekomstbestendig bouwen bij gebiedsontwikkelingen. Daarnaast worden de verschillende tools toegelicht die nu worden ontwikkeld om snel en uniform op te kunnen schalen. 

Zie ook de website: hetnieuwenormaal.nl

Verwante Artikelen

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Reacties

Ga naar de inhoud