DMI-ecosyteem logo

Drukbezochte bijeenkomst DMI-ecosysteem in Almere

Op donderdagmiddag 8 december trotseerden zo’n 100 belangstellenden het slechte weer om af te reizen naar het WTC in Almere voor een bijeenkomst van het DMI-ecosysteem. Opvallend was het grote aantal nieuwe deelnemers die met veel belangstelling kennisnamen van de laatste ontwikkelingen. 

In zijn introductie benadrukte Caspar de Jonge namens het ministerie van IenW nog maar eens de urgentie van 2030 en de harde afspraken die gemaakt zijn rondom het terugdringen van de uitstoot van CO2 en stikstof, de bouw van nieuwe woningen en verkeersveiligheid. Hij voegde daar zelfs nog het aantal van 2580 werkdagen aan toe: dat rest ons om die doelstellingen te halen. Geen tijd te verliezen dus! Het komt nu aan op het anders samenwerken en het beter verbinden van domeinen en stakeholders: mobiliteit en verstedelijking, publiek, privaat, kenniswereld en maatschappelijke organisaties. En dat is wat we gaan doen, binnen het DMI-ecosysteem. 

Van publieke kant hoorden de aanwezigen een boodschap van de G40, verwoord door Denis Crompvoets namens de gemeente Sittard-Geleen en woordvoerder namens het Stedennetwerk. In zijn videoboodschap benadrukte Denis de ambitie van de samenwerkende steden om samen met IenW en andere stedennetwerken als de G40, M50, P80 en K10 de mobiliteitsvernieuwing concreet vorm en inhoud te geven, in samenhang met alle andere grote opgaven in de steden. Aansluitend ging een panel bestaande aan Henk Meurs, hoogleraar Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening namens de kenniswereld, Jeroen Suurmond namens Keolis, Tom van Vught namens Heijmans en Jan-Bert Dijkstra namens het ministerie van IenW hierover verder in gesprek, waarbij ook de zaal actief werd betrokken. 

Tot slot van de bijeenkomst praatte Noor van den Brink de aanwezigen bij over de stand van zaken rond het NGF-voorstel voor het DMI-ecosysteem. Een totaal van 17 voorstellen is meegenomen in de definitieve tekst, die op het punt staat ingediend te worden bij het NGF. 

In januari wordt onder meer een begin gemaakt met het inrichten van werkgroepen en het voorbereiden voor contracten en governance van het ecosysteem. In februari wordt het advies van de commissie voor het NGF verwacht, gevolgd door een formeel besluit van de Ministerraad.

Meer weten? Stuur dan een mail naar DMIteam@minienw.nl.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Reacties

Ga naar de inhoud