DMI-ecosyteem logo

Het ecosysteem voor slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing

Plein met spelende kinderen in een fontijn
DMI-ecosyteem logo

Investeren in en samenwerken aan een toekomstbestendig Nederland

Bekijk onze video

Het DMI-ecosysteem is er voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Iedereen die wil bijdragen aan het slim en duurzaam inrichten en functioneren van onze steden kan meedoen.

Het DMI-ecoysteem zien wij als de volgende stap naar het slim benutten van de kansen die digitalisering en technologie bieden om de grote opgaven in ons land aan te pakken.

Jan-Willem Wesselink, Future City Foundation

Foto van Jan-Willem Wesslink

Met elkaar bouwen we aan slimme, leefbare en toekomstbestendige steden

Onze kalender

juni 2024
Geen evenement gevonden!
Meer laden

Slimme, duurzame verstedelijking en openbare ruimte

Binnen het thema slimme, duurzame verstedelijking en openbare ruimte wordt gekeken naar het datagedreven, integraal en overkoepelend aanbrengen van verbinding en samenhang in het ruimtelijk domein. Goed bedoelde ambities voor het (tegelijk) stimuleren van leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid stapelen zich steeds meer op. In de stad en de regio laat zich dit vertalen naar beleidsvisies, claims en interventies gericht op de fysieke leefomgeving. Slimme keuzes zijn daarin noodzakelijk maar worden niet altijd gemaakt, mede door een gebrek aan (digitale) informatie. Door in dit thema de fysieke leefomgeving als geheel centraal te stellen, gaat het mogelijk zijn wel slimme keuzes onderbouwd en datagedreven te maken.’

Contactpersoon Noor van den Brink: [email protected]

Hubs

Mobiliteitshubs zijn knooppunten die verschillende vormen van vervoer op elkaar aansluiten. De combinatie van onder andere OV, deelmobiliteit, eigen vervoer en andere diensten en voorzieningen maken de hub aantrekkelijk. Hubs zijn onmisbaar in een mobiliteitssyteem met minder ruimtebeslag, minder uitstoot en een goede bereikbaarheid van voorzieningen en woningen. Reizigers kunnen makkelijker duurzaam reizen, hebben een grotere keuzevrijheid, flexibiliteit en betere betaalbaarheid. De voorwaarde is wel dat overheden en marktpartijen dat goed organiseren. Door bijvoorbeeld de juiste informatie beschikbaar te maken voor een locatiekeuze, het met data monitoren van het gebruik, en naadloze ketenreizen en betaalgemak te organiseren voor de reiziger. Door samen te werken aan het opbouwen van de voorzieningen en toepassingen die hier voor nodig zijn.

Contactpersoon Anna Bootsma: [email protected]

Slimme logistiek

Logistiek is de bloedsomloop van de stad. Zonder logistiek kun je geen boodschappen doen, worden er geen nieuwe woningen gebouwd en wordt er geen afval meer ingezameld. Logistiek zorgt echter ook voor overlast, schade, onveiligheid en uitstoot, zeker in groeiende en verdichtende steden.
In het thema DMI-Slimme Logistiek werken we samen met steden aan digitale oplossingen en maatregelen die stadslogistiek veiliger, efficiënter en duurzamer maken en zo bijdragen aan leefbare en bereikbare steden. We ontwikkelen datadeling tussen overheid en het logistieke bedrijfsleven om vervoersstromen in de stad in kaart te brengen en intelligent te maken, bouwlogistiek te optimaliseren, klanten en afnemers met elkaar in contact te brengen en gemeentes en regionale overheden te ondersteunen in hun data-gedreven beleid en uitvoering.

Contact Persoon: Robbert Janssen: [email protected]

Kennis

Binnen DMI ontsluiten, ontwikkelen en borgen we kennis waarmee we de vele hoe-vragen over stedelijke verdichting, verduurzaming en mobiliteitsvernieuwing, als ook over de verantwoorde inzet van informatie-technologie, te lijf gaan. Hiermee worden de oplossingen voor de opgaven, de verbindende techniek, en de randvoorwaarden voor gebruik vormgegeven. We doen dit met een Kennisagenda die zich richt op het in de praktijk brengen van een data-gedreven en fact-based werkwijze voor opgaven in het fysieke domein. En we hebben een gezamenlijk werkverband (met o.a. TNO, TU’s, CROW, Future City Foundation en andere kennis-gedreven organisaties) dat agendeert, coördineert, faciliteert, en verbindt.

Contactpersoon Sonja Hulshoff: [email protected]

Publiek vervoer

Het OV is sinds een aantal jaren aan het verschralen. Het aantal haltes neemt ieder jaar af terwijl kosten blijven stijgen. Er is een dubbele vergrijzing waardoor een toenemen beroep wordt gedaan op WMO vervoer. Het tekort aan chauffeurs stelt daarbij grenzen aan de dienstverlening. De bereikbaarheid van primaire voorzieningen staat daarmee onder druk.
Publiek vervoer gaat uit van één collectief systeem voor alle burgers. Door het wegnemen van schotten tussen de vervoerssilo’s én gebruik van negenpersoonsbusjes én inzet van deelvervoer in plaats van de klassieke bus kan een efficiënter vraag gestuurde dienstverlening worden ingericht. Dit leidt tot meer kwaliteit voor de burger tegen gelijkblijvende maatschappelijke kosten.

Contactpersoon: Dirk Grevink: [email protected]

Zelforganisatie

Binnen het thema ‘zelforganisatie’ staat het faciliteren van en wegnemen van beperkingen voor organisaties die met zelforganisatie en participatie aan de slag gaan centraal. Doel is dat zij met de door bewoners en kleine organisaties gestarte initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan duurzame verstedelijking en de mobiliteitstransitie. Dit kan onder meer door dergelijke kleinschalige initiatieven te verbeteren en mogelijk op te schalen. Altijd vraaggestuurd. De komende periode wordt met diverse partijen gesproken om onder meer een globaal overzicht te krijgen van bestaande initatieven op het gebied van zelforganisatie, best practices in kaart te brengen, leerpunten en concrete vragen te inventariseren en zo tot een plan van aanpak Zelforganisatie te komen.

Contactpersoon: n.t.b.

Stedelijk verkeer

Dit thema richt zich op het optimaal afwikkelen van mobiliteit in openbare ruimten. Een ‘meet- en regelcyclus’ wordt opgezet om actuele afwikkeling van mobiliteit en status van openbare ruimten continu te meten, te vergelijken met beleidsmatige behoeften en instrumenten in te zetten om de mobiliteit te beïnvloeden. Het Urban Data Acces Platform (UDAP) wordt uitgebreid om ook stedelijke data te ontsluiten en te koppelen aan beleidsmatige indicatoren, de instrumenten Intelligente toegang en Smartzone buffer worden ontwikkeld om te sturen op toegang tot en mobiliteit in een stad en met ‘Digitale regie openbare ruimte’ wordt dit integraal toegepast in
meerdere steden.

Contactpersoon Marcel Westerman: [email protected]

Algemene voorzieningen & afsprakenstelsel

Opdrachtnemende partijen: Dexes, We City, AMS-IX

De Algemene Voorzieningen is de verzamelnaam voor de set vertrouwde faciliteiten om deelnemers binnen het DMI-ecosysteem te faciliteren bij het vindbaar maken van zowel aangeboden als gezochte data en deze op veilige en betrouwbare wijze voor gebruik beschikbaar te kunnen stellen. Oòk als deze gevoelig is gezien herkomst of inhoud. Hierdoor kunnen nieuwe toepassingen worden gerealiseerd en sneller nieuwe databronnen worden ontsloten. Het gaat bij de Algemene Voorzieningen om de functie “Producten en Diensten Catalogus”, “IAA” (Identificatie, Authenticatie,
Autorisatie), “Transactiemodule”, “Toetsing” en “Logfunctie”.

Contactpersoon Vincent Habers: [email protected]

Ga naar de inhoud